Text: Arkivering av digitalbaserade material

Det tredje avsnittet i Jessicas kapitel 6 heter ”Arkivering av digitalbaserade material”. Det introducerar frågorna om vad som ska sparas, av vem och hur, av allt det material som idag produceras digitalt i original. Vad det handlar om är webbsidor, data i sociala medier m.m. som snabbt publiceras men också snabbt kan försvinna om vi inte aktivt ser till att spara och bevara det. Men hur ska det gå till? Avsnittet ger en kort översikt och öppnar upp för många frågor. Finns det fler som vi borde tagit upp? Har du andra synpunkter? Kommentera gärna!

Text: Den förändrade offentligheten

Kapitel 6, med Jessica som huvudansvarig författare, handlar om ”Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande”. Det inleds i dag med avsnittet ”Den förändrade offentligheten” som Jessica och Kenneth skrivit tillsammans, vilket introducerar och diskuterar några av kännetecknen för den nya offentlighet som på senare år har vuxit fram på webben och i sociala medier. De delvis nya villkor som gäller där påverkar också möjligheterna att samla in, arkivera och bevara forskningsdata av olika slag, och i de följande avsnitten kommer vi att behandla några av de frågor som aktualiseras i det sammanhanget.

Text: Betydelser av digitalisering

Efter ett antal kapitel som på olika sätt har behandlat den digitala utvecklingens mer övergripande förutsättningar, bakgrund och innebörd publicerar vi i dag ”Betydelser av digitalisering”, det första avsnittet i Jessicas kapitel ”Historieforskning i den digitaliserade världen”. Det inleder en serie texter som mer konkret tar upp de frågor som rör just digitaliserat material, medan källor som är digitalt baserade från början (”born digital”) kommer att behandlas i senare kapitel om digitala metoder. I detta första avsnitt görs en kortfattad, introducerande inringning av olika betydelser av begreppet digitalisering i samband med historiska källmaterial och historisk forskning. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!