Text: Vad har egentligen hänt?

Kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”, är bokens sista och har Kenneth som ansvarig författare . Det inleds idag med avsnittet ”Vad har egentligen hänt?”, vilket är ett försök att mycket kort sammanfatta några av de väsentliga dragen i den digitala utveckling som behandlats tidigare i boken. Resten av kapitlet kommer mot den bakgrunden att diskutera forskarrollens förändring och vad det kan tänkas innebära för framtidens historiker. Stora frågor med osäkra svar – kommentera gärna!

Text: Urval – vad ska sparas?

Kapitel 6, ”Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande” med Jessica som ansvarig författare,  fortsätter idag med det fjärde avsnittet: ”Urval – vad ska sparas?” Där diskuteras dels mer generellt, dels utifrån olika tekniska och juridiska förutsättningar, de svåra frågorna om vilken typ av digitalbaserade material vi ska försöka spara för eftervärlden och de utmaningar det föranleder. Vi är som alltid tacksamma för frågor och annan respons!

Text: Den förändrade offentligheten

Kapitel 6, med Jessica som huvudansvarig författare, handlar om ”Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande”. Det inleds i dag med avsnittet ”Den förändrade offentligheten” som Jessica och Kenneth skrivit tillsammans, vilket introducerar och diskuterar några av kännetecknen för den nya offentlighet som på senare år har vuxit fram på webben och i sociala medier. De delvis nya villkor som gäller där påverkar också möjligheterna att samla in, arkivera och bevara forskningsdata av olika slag, och i de följande avsnitten kommer vi att behandla några av de frågor som aktualiseras i det sammanhanget.

Text: Den ökande mängden digital information

”Den ökande mängden digital information” är temat för dagens avsnitt, det sjunde och näst sista i Jessicas kapitel om ”Den digitala världen”. Det tar ett brett grepp om följderna av de nya publiceringsmöjligheter webben erbjuder för vårt sätt att läsa, tanken om originalitet och upphovsrätt, gränsdragningen mellan privat och offentligt med mera. All konstruktiv kritik, frågor och andra synpunkter är mycket välkomna!